شرکت‌های مشارکت کننده در دوره ۸ کوآپ

 بازه کاری بهمن ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳
نام شرکت
موقعیت‌های شغلی
مختص دانشجویان پذیرش شده در دوره ۸ کوآپ از دانشکده‌های:
شرکت فناوری‌های امواج بصیر
Responsive Imageشرکت فناوری‌های پیشرو مقداد
Responsive Image

- مهندسی برق
- علوم ریاضی
شرکت کارنامه
Responsive Image

- مهندسی برق
- علوم ریاضی
- مهندسی کامپیوتر
شرکت تریبون
Responsive Image

- علوم ریاضی
- مهندسی کامپیوتر


- علوم ریاضی
​​​​​​​- مهندسی صنایع
- مهندسی کامپیوترشرکت تبدیل
Responsive Image

- مهندسی برق
- علوم ریاضی
- مهندسی کامپیوترشرکت طراحان احساس نیک فناوری (نیکتد)
Responsive Image

- شیمی
- مهندسی مکانیک

- مهندسی برق


شرکت ابرناک
Responsive Image


- مهندسی برق
- علوم ریاضی


شرکت تپسل
Responsive Image

- مهندسی برق
- علوم ریاضی
- مهندسی کامپیوتر

- علوم ریاضی
- مهندسی صنایع
- مهندسی کامپیوتر

- علوم ریاضی
- مهندسی کامپیوتر


شرکت فن گستران خودروی توسن (توسن موتور)
Responsive Image

- مهندسی برق


- مهندسی مکانیکشرکت دز نوین صنعت
Responsive Image


- مهندسی صنایع


- مهندسی مکانیک


- مهندسی هوافضاشرکت توسن تکنو
Responsive Image


- مهندسی برق
- علوم ریاضی
- مهندسی کامپیوترشرکت تپسی
Responsive Image


- مهندسی برق
- علوم ریاضی
- مهندسی کامپیوتر


- مهندسی برق
- علوم ریاضی
- مهندسی صنایع
- مهندسی کامپیوترشرکت یکتانت
Responsive Image


- مهندسی برق
- مهندسی کامپیوترشرکت پرمان
Responsive Image


- مهندسی برق
- علوم ریاضی
- مهندسی کامپیوتر 


شرکت نآد
Responsive Image


- مهندسی برق
- علوم ریاضی
- مهندسی کامپیوتر

- مهندسی برق
- مهندسی کامپیوتر

- علوم ریاضی
- مهندسی کامپیوتر


شرکت مهیمن
Responsive Image


- مهندسی برق
- علوم ریاضی
- مهندسی کامپیوتر

- مهندسی برق
- علوم ریاضی
- مهندسی صنایع
- مهندسی کامپیوتر

- علوم ریاضی
- مهندسی کامپیوتر

- علوم ریاضی
- مهندسی صنایع
- مهندسی کامپیوتر