درباره ما

 

دوره کار و آموزش پایدار (کوآپ)، به انگلیسی co-op مخفف cooperative education، ترکیبی منسجم از آموزش دانشگاهی و تجربه کار صنعتی است. دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دانشگاهی پیشرو در حوزه آموزش، دوره کار و آموزش پایدار را در مقطع کارشناسی با هدف ارتقاء آموزش دانشجویان خود ایجاد نموده است.هدف اصلی از این دوره کمک به دانش جویان برای گذار موفق از دانشگاه به محیط صنعت است.


سایر اهداف: 

•    آماده سازی دانش جویان برای حضور موثر در صنعت 
•    تعمیق یادگیری و افزایش اثربخشی آموزش دانشگاهی با به کارگیری مفاهیم آموخته شده در عمل
•    تفکیک بازه های تحصیل و کار دانشجویان با هدف پیشگیری از تاثیرات منفی متقابل
•    ارتقاء توان اشتغال پذیری دانشجویان و بهبود موقعیت های شغلی بلافاصله بعد از فراغت از تحصیل
•    کسب درآمد دانشجویان و کمک به تامین هزینه های تحصیل
•    افزایش ماندگاری و اثربخشی دانشجویان در داخل کشور
•    افزایش قدرت کارآفرینی دانشجویان از طریق کسب تجربه ی دنیای واقعی صنعت