مراحل اصلی در دوره‌ی کوآپ برای دانشجویان:

Responsive Image

۱- ارسال درخواست جهت حضور در دوره کواپ

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید

Responsive Image

۲. بررسی درخواست‌ها

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید

Responsive Image

۳. شرکت در کارگاه‌های آموزشی

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید

Responsive Image

۴.اعلام علاقه‌مندی برای فرصت‌های شغلی

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید

Responsive Image

۵.مصاحبه

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید

Responsive Image

۶.نهایی شدن موقعیت شغلی هر فرد

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید